Saneringsvergoeding voor eigen waterwinners

Eigen waterwinners moeten een saneringsvergoeding betalen. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers en grootverbruikers.

Kleinverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit gezinnen, maar ook sommige landbouwers horen hierbij.

Als u eigenwater gebruikt, loost u in dezelfde riolen als andere gebruikers. Daarom moet u ook een bijdrage leveren om deze gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur te gebruiken en te onderhouden.

  • Voor de afvoer van uw eigenwater via de gemeentelijke riolen en grachten betaalt u aan water-link een gemeentelijke vergoeding.
  • Omdat daarna uw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation – dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau – moet u een heffing voor de waterverontreiniging betalen aan de VMM.

 

Bent u een zuivere eigenwaterwinner, dan ontvangt u een factuur voor de gemeentelijke vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit twee delen:

  • Een vastrecht per wooneenheid. Op basis van het aantal gedomicilieerden krijgt u een korting op dit vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.

  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 30m³ per gedomicilieerde.

Maakt u gebruik van zowel drinkwater als eigenwater, dan betaalt u via uw factuur voor eigenwater:

  • Geen vastrecht per wooneenheid voor de gemeentelijke vergoeding omdat dit wordt aangerekend via de drinkwaterfactuur.

  • Een prijs per m³, berekend op een forfaitair verbruik van 10m³ per gedomicilieerde.

Grootverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit landbouwers en bedrijven.

Ook voor een eigenwaterwinning geldt de integrale waterfactuur.

Gebruikt water moet gezuiverd worden, of het nu drinkwater of eigenwater is. Deze sanering gebeurt in 2 stappen:

  • Op gemeentelijk vlak: het afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd via de gemeentelijke riolen en grachten.

  • Op bovengemeentelijk vlak: het afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation.

Zowel de inzameling als de zuivering van het afvalwater brengt kosten met zich mee. De Europese regelgeving  hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’: iedereen die water verbruikt, en dus vervuilt, moet betalen om dit water opnieuw zuiver te maken.

Elke grootverbruiker moet jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de VMM.  In deze aangifte wordt de hoeveelheid geloosd afvalwater en de mate van vervuiling van dit water (de vuilvrachteenheid) geregistreerd.  Op basis van deze gegevens (de laatst gekende) berekent water-link de gemeentelijke vergoeding voor de inzameling en afvoer van het eigenwater, en de bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van het eigenwater. Dit betekent dat de heffingsgegevens uit het verbruiksjaar X (heffingsjaar X+1) gebruikt worden voor de voorlopige aanrekening van de vergoeding voor het facturatiejaar X+2. 

VMM bezorgt u jaarlijks een heffingsberekening, gebaseerd op uw aangifte. De vuilvracht staat vermeld op de berekeningsnota bij het heffingsbiljet. Op de berekeningsnota vermeldt de VMM* tevens de maximale vergoeding die door de watermaatschappij voor uw dossier mag worden aangerekend. Uw watermaatschappij zal een debet- of creditnota sturen voor de teveel of te weinig aangerekende  bovengemeentelijke en gemeentelijke vergoeding.